0
(0)
подготовка детей к школе

Ключові факти про LESSONS:

♦ мережа Lessons успішно працює на ринку з 2018 р.

♦  72 репетитори з різних шкільних дисциплін – репетитор з математики, англійської і т.д., багато – з приватних шкіл;

♦ команда дитячих психологів,

♦ понад 1000 вдячних учнів репетиторів;

♦ ЗНО випускники Lessons отримали 198 балів у 2021 р. завдяки нашим репетиторам з математики, української мови, фізики, історії, географії, англійської і німецької мов та інш.  

♦ наш літній табір очолив рейтинг трендових таборів Києва.

4 причини, чому заняття у Репетиторському центрі вигідніші, ніж приватні уроки на дому, і навіть ефективніші:

Сучасні світові стандарти освіти – це групове навчання, яке сприяє соціалізації та формує вміння співпрацювати. Співпраця – це запорука розвитку. Думка сера Кена Робінсона, експерта світового рівня, з його виступу на конференції TED.

Шкільної освіти недостатньо для становлення особистості дитини, щоб дитина могла закріпитися в житті.

Тому LESSONS комплексно підходить до процесу навчання, різнобічно розвиваючи дітей і навчаючи їх розуміти, а не заучувати. Ми любимо дітей і стежимо за новітніми дослідженнями в області розвитку дітей, психології людини, трендами світового ринку освіти і праці, впроваджуємо ці новації в навчальний процес.

85% успіху людини в роботі залежить від наявності добре розвинених Soft skills - соціальних і людських навичок.

Команда психологів LESSONS розробила курс Soft skills для дітей і підлітків. Це єдиний в країні курс комплексного розвитку особистості дитини, реальна допомога батькам у вихованні і становленні їх покоління Z та Alfa.

подготовка к школе

Розкрийте потенціал своєї дитини!

Розкриття потенціалу дитини - це, в першу чергу, визначення її покликання. LESSONS пропонує глибинне оnline тестування за ліцензійною методикою в 3 ключових напрямках, з сімейної консультацією-розшифровкою спеціалізованого психолога-HR.
Визначимо природні задатки вашої дитини, рівень розвитку здібностей, особистісних якостей, які стримують її потенціал, важелі мотивації дитини і підкажемо яку професійну освіту ефективніше отримати.

Мета Репетиторського центру LESSONS

Підходи до викладання, які використовує LESSONS, зосереджені на розбудові та посиленні Soft skills дітей, розкритті потенціалу дитини, підвищенні рівня успішності в школі і підготовки до іспитів. Адже LESSONS вчить не для школи, а для життя!
Приходьте і переконайтеся!

подготовка детей к школе

♦ Сеть Lessons успешно работает на рынке с 2018г. 

♦  72 репетитора по разным школьным дисциплинам – репетитор по математике, английскому и т.д., многие – из частных школ;

♦ команда детских психологов,

♦ более 1000 благодарных учеников репетиторов;

♦ ЗНО выпускники Lessons получили 198 баллов в 2021 г. благодаря нашим репетиторам по математике, украинскому языку, физике, истории, географии, английскому и немецкому языкам и др.  

лучшая на рынке образования методика изучения English (аудио и видео студийного качества, темы Life skills / жизненных навыков в каждой теме занятий).

подготовка к международным экзаменам по английскому, немецкому, французскому языку;

♦ наш летний лагерь возглавил рейтинг трендовых лагерей Киева.

4 причины, по которым занятия в Репетиторском центре выгоднее,
чем частные уроки на дому, и даже эффективнее:

Мировые стандарты образования в последние годы — это групповое обучение, которое способствует социализации и формирует умение сотрудничать.

Сотрудничество — это залог развития. Мнение сэра Кена Робинсона, эксперта мирового уровня, из его выступления на конференции TED. Индивидуальные занятия рекомендуют в случаях серьезного отставания школьника, и только до момента его способности заниматься в группе.

Школьного образования не достаточно для становления личности ребенка, чтобы он мог закрепиться в жизни.

Поэтому Репетиторский центр LESSONS комплексно подходит к процессу обучения, разносторонне развивая детей и обучая их понимать, а не заучивать. Мы любим детей и следим за новейшими исследованиями в области развития детей, психологии человека, трендами мирового рынка образования и труда, внедряем эти новшества в свой учебный процесс.

85% успеха человека в работе зависит от наличия хорошо развитых Soft skills - социальных и человеческих навыков.

Команда психологов LESSONS разработала курс Soft skills для детей и подростков. Это единственный в стране курс комплексного развития личности ребенка, реальная помощь родителям в воспитании и становлении их поколения Z и Alfa.

подготовка к школе

Раскройте потенциал своего ребёнка!

Раскрытие потенциала ребенка - это, в первую очередь, определение его призвания. LESSONS предлагает глубинное оnline тестирования по лицензионной методике в 3 ключевых направлениях, с семейной консультацией-расшифровкой специализированного психолога-HR.
Определим природные задатки вашего ребенка, уровня развития способностей, личностных качеств, которые сдерживают его потенциал, рычаги его мотивации и подскажем какое профессиональное образование эффективнее получить.

Цель репетиторского центра LESSONS

Подходы к преподаванию, которые использует LESSONS, сосредоточены на развитии и усилении Soft skills детей, раскрытии потенциала ребенка, повышении уровня успеваемости в школе и подготовки к экзаменам. Ведь LESSONS учит не для школы, а для жизни!
Приходите и убедитесь!

Нажмите на звездочку, чтобы оценить!

0 / 5. 0